Algemene voorwaarden

1. Toepassing
Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op de diensten van MILLS & CLARKE, met ondernemingsnummer 0811.653.573 (hierna "MILLS & CLARKE") en sluiten de toepassing uit van alle andere verkoopsvoorwaarden, overeenkomsten of afspraken in de meest ruime zin van hun betekenis.

2. Prijzen en offertes
Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven worden de diensten van MILLS & CLARKE verleend tegen onbepaalde prijzen of op basis van een vooraf opgestelde prijslijst zonder dat een prijs voor de totale omvang van de opdracht wordt bepaald.
Offertes zijn gedurende 15 dagen verbindend te rekenen vanaf de datum van de offerte, waarna MILLS & CLARKE het recht heeft deze prijzen aan te passen.

3. Klachten
De klant erkent en aanvaardt dat MILLS & CLARKE zijn opdracht naar best vermogen zal uitvoeren zonder echter het resultaat te kunnen garanderen. Klachten over de gebrekkige uitvoering van de opdracht moeten MILLS & CLARKE via aangetekend schrijven toekomen binnen 15 dagen na datum van de factuur die betrekking heeft op de betwiste prestaties. Bij gebreke hiervan zijn de prestaties definitief aanvaard en kunnen deze niet langer worden geprotesteerd om welke reden dan ook.

4. Aansprakelijkheid
Behoudens in geval van bedrog of kwaad opzet en voor zover wettelijk toegestaan, is MILLS & CLARKE niet aansprakelijk voor schade die al dan niet rechtstreeks voortvloeit uit de prestaties van MILLS & CLARKE, ook al is deze schade het gevolg van een zware fout. Daarenboven is MILLS & CLARKE nooit aansprakelijk voor schade die werd veroorzaakt door diens aangestelden, zelfs in het geval van zware of opzettelijke fout. In ieder geval is de totale aansprakelijkheid van MILLS & CLARKE beperkt tot het nettobedrag dat aan de klant werd gefactureerd voor de betwiste prestaties.

5. Betaling en sancties
Facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan alle niet vervallen facturen opeisbaar worden en de prestaties van MILLS & CLARKE kunnen worden opgeschort, ook al houden deze geen enkel verband met de niet betaalde factuur.
Daarenboven zal MILLS & CLARKE recht hebben op nalatigheidsintresten te rekenen vanaf de vervaldag a rato van 1% per begonnen maand, zonder dat deze lager kunnen zijn dan de wettelijk toepasbare intresten, alsook op alle relevante invorderingskosten in de betekenis van artikel 6 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
Eveneens zal een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% van het factuurbedrag zonder dat dit lager kan zijn dan 125 euro en zonder dat dit afbreuk doet aan het recht van MILLS & CLARKE om hogere schade in te vorderen indien deze kan bewezen worden. De klant erkent dat deze schadevergoeding betrekking heeft op andere kosten dan het geleden renteverlies en invorderingskosten, zonder dat MILLS & CLARKE bewijs dient te leveren van het bestaan en de omvang van deze schade.
Tenslotte houdt MILLS & CLARKE zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden, zonder aan de klant enige vergoeding van welke aard ook verschuldigd te zijn en dit met behoud van alle andere rechtsmiddelen.
Alle voormelde sancties en rechtsmiddelen zijn allen van rechtswege en zonder ingebrekestelling toepasbaar.

6. Niet-verzaking
Het nalaten van MILLS & CLARKE om een strikte naleving van deze voorwaarden op te eisen kan nooit worden opgevat als een verzaking eraan, noch als een stilzwijgende aanvaarding van enige afwijkende overeenkomst. Onderhavige voorwaarden behouden ten alle tijde hun bindende kracht en blijven onverminderd van kracht, tenzij voorafgaand en schriftelijk anders wordt overeengekomen of wanneer zij vervangen worden door een recentere versie.

7. Nietigheid
De nietigheid of niet toepasbaarheid van één of meerdere bepalingen tast niet de geldigheid of toepasbaarheid van de overige bepalingen aan, dewelke onverminderd van kracht blijven. De bepalingen die nietig of om gelijk welke reden niet toepasbaar worden verklaard, zullen door de partijen in onderling overleg worden vervangen door nieuwe bepalingen die zo nauw mogelijk moeten aansluiten bij de finaliteit van de nietige of niet toepasbare bepalingen.

8. Wijzigingen
MILLS & CLARKE houdt zich het recht voor om van tijd tot tijd deze voorwaarden te wijzigen, teneinde deze aan te passen aan de economische, technische of juridische noodwendigheden.

9. Forum en rechtskeuze
Ingeval van betwisting over de geldigheid, interpretatie of uitvoering van onderhavige voorwaarden zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd, die enkel Belgisch recht kunnen toepassen, met uitzondering van haar bepalingen van internationaal privaatrecht.