Rechtsplegingsvergoeding in zaken betreffende intellectuele eigendom

Door Thomas Baudewijn op 26 december 2016
kleingeld

Enkele maanden terug oordeelde het Hof van Justitie in zaak C-57/15 tussen United Video Properties en Telenet dat de winnende partij in geschillen betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten een significant en passend deel van de redelijke kosten voor haar advocaat en experten zoals octrooigemachtigen kan verhalen op de winnende partij.

Aan de basis hiervan lag een geschil tussen United Video Properties en Telenet. Deze laatste was door United Video Properties gesommeerd tot het betalen van een licentievergoeding voor het aanbieden van TV gids functionaliteit aan abonnees van digitale TV. Daar had United Video Properties namelijk een relatief groot octrooi portfolio op. Bij Telenet waren ze daar niet van onder de indruk aangezien zij van mening waren dat geen van octrooien voldoende nieuw was en dat United Video Properties maar wat liep te trollen. De rechter volgde de visie van Telenet, verklaarde een octrooi nietig en oordeelde dat er bijgevolg geen inbreuk was.

Eind goed al goed voor Telenet? Ja en nee. Aan de ene kant was het natuurlijk positief dat zij het proces hadden gewonnen, maar aan de andere kant waren de octrooien nietig, was dit van tevoren geweten en dus was dit niet meer dan een logische uitkomst. Het proces leverde Telenet bijgevolg geen enkel voordeel op, maar had wel een slordige 225000,- EUR aan advocaten en octrooigemachtigden gekost.

Nu laat het Gerechtelijk Wetboek wel toe dat de winnende partij de zogenaamde rechtsplegingsvergoeding verhaalt op de verliezende partij, maar deze bedragen zijn geplafonneerd waardoor Telenet in het beste geval slechts 24000,- EUR kon recupereren. Bovendien heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat de kosten voor experten maar kunnen worden ingevorderd indien deze het noodzakelijke gevolg zijn van een fout van de verliezende partij, waardoor Telenet de kosten voor de octrooigemachtigden niet kon invorderen.

De overwinning smaakte aldus maar bitterzoet en zette Telenet er toe aan om toch te proberen een hoger bedrag terug te vorderen. Zij vond daarvoor inspiratie in Richtlijn 2004/48/EG betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten dat in artikel 14 het volgende zegt:

De lidstaten dragen er zorg voor dat, als algemene regel, redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, door de verliezende partij zullen worden gedragen, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet.

Op grond hiervan kon Telenet argumenteren dat de plafonds die in het Belgische gerechtelijk recht worden toegepast niet toelaten dat de redelijke en evenredige kosten worden gerecupereerd en dat eveneens de kosten voor octrooigemachtigden kunnen verhaald worden zonder dat een fout in hoofde van de verliezende partij moet worden bewezen. Het Belgische recht zou in strijd zijn met de Richtlijn en dat kan niet.

Deze redenering wordt aanvankelijk niet gevolgd door de rechtbank en uiteindelijk komt de zaak in beroep via een prejudiciële vraag bij het Hof van Justitie terecht. Daar heeft Telenet meer geluk, want Hof oordeelt dat de plafonds op zich wel wettig zijn, maar dat zij de winnende partij wel moeten toelaten een significant en passend deel van de redelijke kosten terug te winnen. Anderzijds moeten kosten voor experten altijd kunnen ingevorderd worden en kan niet afhankelijk gesteld worden van het bestaan van een fout. Het volstaat dat deze kosten rechtstreeks en nauw verbonden zijn met een vordering die ertoe strekt de eerbiediging van een intellectuele-eigendomsrecht te waarborgen.

Voor de praktijk betekent dit dat eerst moet worden nagegaan of de kosten als redelijk kunnen beschouwd worden. Wanneer dat zo is moet gekeken worden naar het wettelijke plafond en of dit een significant en passend deel van de kosten omvat. De plafonds blijven van toepassing indien dit het geval is en opzij geschoven.

Momenteel is wel nog wachten op de uitspraak van het Hof van Beroep van Antwerpen dat de prejudiciële vraag heeft gesteld en is nog niet geweten hoeveel Telenet uiteindelijk zal kunnen recupereren.

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
Bij het indienen van dit fomulier gaat u akkoord met het privacybeleid van Mollom.