Collectieve merken

Door Thomas Baudewijn op 22 oktober 2014

Een collectief merk dient om gemeenschappelijke kenmerken aan te duiden van waren en diensten die afkomstig zijn van verschillende ondernemingen. Een voorbeeld hiervan is het merk keurslager dat enkel wordt toegekend aan slagers die aan bepaalde eisen voldoen.

De regels die van toepassing zijn op de individuele merken zijn eveneens van toepassing op de collectieve merken. Daarnaast bestaan er wel enkele specifieke regels die hieronder kort worden toegelicht.

Houder

In de Benelux is het de houder van een collectief merk verboden om zelf het merk te gaan gebruiken teneinde belangenvermenging te vermijden. Dit verbod gaat vrij ver en omvat niet enkel de houder zelf maar tevens al zijn ondernemingen alsook iedere andere onderneming waar de houder deelneemt aan het bestuur of toezicht.

Dit is evenwel niet het geval bij een collectief Gemeenschapsmerk dat wel evengoed door de merkhouder mag worden gebruikt indien het reglement dit toelaat (zie verder).

Reglement van gebruik en toezicht

Bij het depot van een collectief merk dient een reglement van gebruik en toezicht worden toegevoegd dat minstens de volgende vermeldingen moet bevatten:

  • de gemeenschappelijke kenmerken van de waren of diensten waarvoor het merk is bestemd;
  • omschrijven hoe een deugdelijk en doeltreffend toezicht op deze kenmerken zal gehouden worden;
  • passende sancties bij overtredingen.

Indien het reglement wordt gewijzigd dan moeten deze wijzigingen eveneens te worden gedeponeerd en kunnen tot die tijd niet in werking treden.

Gronden voor weigering en nietigheid

De wet voorziet twee bijkomende gronden voor weigering en dus ook nietigheid:

  • het ontbreken of onvolledigheid van een reglement van gebruik en toezicht;
  • het bestaan van een ouder overeenstemmend collectief merk dat nog geen drie jaar is vervallen.

Grond voor verval

Tot slot kennen de collectieve merken een geheel eigen grond voor verval, namelijk het niet handhaven van het reglement van gebruik en toezicht of het eigen gebruik van het merk door de houder (indien verboden).